Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van

Audio Electronics Mattijsen B.V.

gevestigd te Rijksstraatweg 125, 1115 AN, Duivendrecht

 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en

Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 33135645.

 

 

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen.

1.2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)-persoon, die door ondertekening van een schriftelijke opdracht dan wel op andere wijze, met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)en erfgenamen.

1.3. Mattijsen levert enkel en alleen aan bedrijven. Indien een particulier een order plaatst zonder nadrukkelijk aan te geven niet te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, houdt Mattijsen het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

1.4. Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, worden die geacht niet van toepassing te zijn tussen partijen, tenzij Mattijsen uitdrukkelijk de toepasselijkheid ervan accordeert.

1.5. Naast een verwijzing naar deze algemene voorwaarden op onze prijslijsten, offertes, aanvaardings- c.q. bevestigingsbrieven, rekeningen e.d., is een afschrift van de toepasselijke algemene voorwaarden ten aller tijde beschikbaar op www.aem.nl/alv. De wederpartij wordt geacht door het enkel (mondeling, telefonisch, per fax etc.) plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde c.q. verhuurde goederen, met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

2. AANBIEDINGEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Alle door Mattijsen of haar leveranciers verstrekte informatie, tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, bij aanbieding, promoties of op een door Mattijsen gepubliceerde website, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd.

2.3. Alle publicaties en communicaties van Mattijsen zijn onder voorbehoud van wijzigen, typefouten en drukfouten.

2.4. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, schema’s en berekeningen zijn en blijven eigendom van Mattijsen en mogen zonder schriftelijke toestemming van Mattijsen niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

 

3. OVEREENKOMST

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Mattijsen eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd.

3.2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Mattijsen gedaan, binden Mattijsen slechts indien deze door Mattijsen schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Voor werkzaamheden en/of leveringen, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij voorafgaande zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Dit kan een voorschot, van welke grootte dan ook, zijn.

3.6. Mattijsen behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

4. PRIJZEN

4.1. Elke gepubliceerde prijs of prijsopgave is onder voorbehoud van (kost)prijswijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

4.2.1. gebaseerd op levering “af ons bedrijf”;

4.2.2. exclusief B.T.W.;

4.2.3. exclusief de kosten voor vervoer en transportverzekering;

4.2.4. vermeld in Euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekent.

4.3. Alle gepubliceerde prijzen dienen als indicatief te worden beschouwd en kunnen zich tussentijds wijzigen.

 

5. LEVERINGEN EN LEVERTIJD

5.1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen Mattijsen verwacht de goederen te kunnen leveren, dan wel de diensten te kunnen verrichten.

5.2. De opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en altijd bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Mattijsen neemt de opgegeven levertijd (ook indien vast overeengekomen) zoveel mogelijk in acht, doch is in geen enkel geval aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

5.4. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname van goederen en/of dienstverlening te weigeren.

5.5. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering “af ons bedrijf/magazijn”.

5.6. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kunnen wij afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.

5.7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

5.8. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

5.9. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op kwantitatieve tekorten en kwalitatieve beschadigingen te controleren . Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden schriftelijk aan Mattijsen kenbaar te worden gemaakt.

 

6. TRANSPORT

6.1. Indien de wederpartij ons, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de goederen te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

6.2. Transport is altijd voor rekening en risico van de wederpartij tenzij anders overeen gekomen

6.3. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. de gehuurde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij, behoudens opzet, nalatigheid of grove schuld, dan wel door een aantoonbaar gebrek in het door ons ter beschikking gestelde product, gevrijwaard tegen eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van

schadevergoeding. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

7.2. Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen.

7.3. De aansprakelijkheid van Mattijsen is in alle gevallen beperkt tot maximaal de contractueel overeengekomen huurprijs c.q. aankoopprijs.

7.4. Mattijsen is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of consequentiële schades en/of verliezen.

7.5. Voldoening aan de geldende garantie/reclame verplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als schadevergoeding.

 

8. HUURVOORWAARDEN

8.1. Algemeen

8.1.1. Huurovereenkomsten worden (mede) geregeerd door deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.1.2. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen “de huurder”.

8.1.3. Behoudens afwijkingen, dient de huur te worden betaald bij aanvang van de huurovereenkomst.

8.1.4. Indien de huurovereenkomst mondeling tot stand komt, dan geldt de schriftelijke bevestiging door verhuurder, onder vermelding van de datum, als bewijs van de huurovereenkomst.

8.1.5. Deze overeenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde periode.

8.1.6. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

8.1.7. Op verzoek van de huurder kan verhuurder de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.

8.1.8. Gebruiks- en verbruiksmaterialen als batterijen, geheugenkaarten, plakband e.d. zijn niet in de verhuurprijs inbegrepen.

 

8.2. Verplichtingen van de verhuurder

8.2.1. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden stelt de verhuurder op de overeengekomen datum het verhuurde ter beschikking aan de huurder. De verhuurder staat er daarbij voor in, dat het verhuurde in goede staat van onderhoud verkeert en dat de daarin aanwezige en bijbehorende voorzieningen naar behoren functioneren.

 

8.3. Verplichtingen van de huurder

8.3.1. Het gehuurde dient te worden gebruikt op de wijze zoals deze door ons is vastgesteld. De huurder dient alle apparatuur die hij van ons ontvangt te gebruiken met een geaard stopcontact. De huurder zal het gehuurde gebruiken als een goed huurder gebruiken, de bestemming ervan niet te veranderen, danwel er een andere bestemming aan geven.

8.3.2. De huurder zal zich onthouden van gedragingen, waarvan naar algemeen gangbare opvattingen mag worden aangenomen dat zij schade veroorzaken aan het gehuurde.

8.3.3. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een deel of in zijn geheel onder te verhuren of aan een derde in gebruik te geven.

8.3.4. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te vervoeren in een andere verpakking dan de door verhuurder ter beschikking gestelde verpakking. Schade ontstaan door vervoer in andere verpakking komt voor rekening van huurder.

8.3.5. De huurder is aansprakelijk voor gedragingen in strijd met de voorgaande leden van dit artikel, zowel van zijn huisgenoten als van enige derde(n) , die van de huurder toestemming hebben verkregen het gehuurde (feitelijk) te gebruiken.

8.3.6. Huurder is te allen tijde verplicht verhuurder toegang tot het gehuurde te verschaffen.

8.3.7. Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of het gehuurde, of indien op andere wijze (faillissement / surséance van betaling) huurders eigendomsrechten dreigen te worden geschaad.

8.3.8. De in de huurovereenkomst genoemde huurprijs dient door verhuurder bij vooruitbetaling of uiterlijk bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

8.3.9. Huurder dient materiaal voldoende te verzekeren.

 

8.4. Apparatuurverzekering T049800713

8.4.1. Huurder betaalt verzekeringspremie ten behoeve van apparatuurverzekering T049800713 van Mattijsen.

8.4.2. Aan deze samenvatting van de verzekeringsvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van schade worden de polisvoorwaarden van eerder genoemde verzekering ten alle tijden als uitgangspunt genomen.

8.4.3. Het dekkingsgebied is België, Nederland en Luxemburg. Daarbuiten dient huurder zelf de verzekering te verzorgen.

8.4.4. Voor elke schade geldt voor huurder een eigen risico van €450,00.

8.4.5. Derving van inkomsten voor Mattijsen voortkomend uit de schade zijn voor rekening van huurder.

8.4.6. Uitgesloten zijn schades veroorzaakt door:

8.4.6.1. - opzet, roekeloosheid, nalatigheid door huurder.

8.4.6.2. – geleidelijk inwerkende weersinvloeden.

8.4.6.3. – directe of geleidelijk inwerkende waterschade t.g.v. onoordeelkundig gebruik (waaronder schade aan draadloze microfoon zenders t.g.v. oppervlakte-/toilet-/regenwater)

8.4.6.4. – foutief gebruik zoals omschreven in 8.3.1. t/m 8.3.4.

8.4.7. Diefstal, vermissing en/of zoekraken tijdens gebruik is alleen gedekt indien huurder de nodige zorg en zorgvuldigheid betracht dit te voorkomen.

8.4.8. Diefstal, vermissing en/of zoekraken buiten gebruik is alleen gedekt als indien aan het pand of de ruimte waarin de verzekerde zaken zich bevonden sporen van braak worden geconstateerd.

8.4.9. Diefstal uit een voertuig na feitelijke werktijden is enkel verzekerd indien het voertuig zich in een deugdelijk afgesloten ruimte (met aantoonbare sporen van braak) bevond en het voortuig is voorzien van een in werking gestelde alarminstallatie welke tenminste voldoet aan SCM klasse II.

8.4.10. Huurder dient bij vermissing ten aller tijde en direct aangifte te doen bij de daartoe bevoegde instanties en dient Mattijsen een kopie van de aangifte voorzien van getekende uitgebreide toedrachtomschrijving te overhandigen.

 

8.5. Aansprakelijkheid

8.5.1. Behalve indien de verhuurder nalatig en/of onzorgvuldig is geweest, is zij niet aansprakelijk voor directe schade, ontstaan aan de persoon van huurder en zijn huisgenoten, dan wel personen die zich in zijn gezelschap bevinden en aan zaken die hem toebehoren, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van het gehuurde.

8.5.2. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de overeengekomen en gefactureerde huurprijs.

8.5.3. Verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte en/of consequentiële schades en/of verliezen.

 

8.6. Terugbrengen van het gehuurde

8.6.1. De huurder dient het door hem gehuurde in dezelfde staat terug te brengen als verhuurder het heeft geleverd. Aan het gehuurde door de verhuurder geconstateerde schade, zal door de huurder aan de verhuurder worden vergoed.

8.6.2. De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum terug te bezorgen bij de verhuurder. Bij het overschrijden van de overeengekomen huurtermijn heeft de verhuurder het recht, onverminderd haar rechten op de huurder tot aanspraak op schadevergoeding, om tenminste de dagprijs voor elke dag dat de huurtermijn is overschreden, bij huurder in rekening te brengen.

8.6.3. Indien huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met terugbezorgen van het gehuurde ondanks sommatie van de verhuurder deze binnen 48 uur te retourneren, is huurder een boete verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het niet terug bezorgde. Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet geretourneerde gedeelte van het gehuurde op huurder overgaan, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Tevens zal door verhuurder aangifte worden gedaan.

 

8.7. Ernstige tekortkoming van de huurder

8.7.1. Indien huurder in verzuim blijft in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet en/of deze voorwaarden op hem rust tengevolge waarvan de verhuurder buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen moet treffen, zijn alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende kosten, overeenkomstig deze voorwaarden, geheel voor rekening van huurder.

 

8.8. Borgsom en legitimatie

8.8.1. Bij aanvang van de overeenkomst dient huurder aan de verhuurder een vooraf overeengekomen borgsom te betalen. Genoemde borgsom wordt na beëindiging van de huurovereenkomst en na eventuele aftrek van kosten als bedoeld in lid 8.1 en 2 van dit artikel aan huurder terugbetaald.

8.8.2. Huurder dient bij het afhalen van het gehuurde een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart) nodig. Mattijsen maakt hiervan een fotokopie en bewaart deze in haar administratie. Mattijsen behoudt zich het recht voor om vooraf de gegevens te controleren.

 

8.9. Annulering

8.9.1. Huurder heeft het recht de huurovereenkomst te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering zal huurder annuleringskosten verschuldigd zijn die als volgt worden berekend:

8.9.2. In geval van annuleren van meer dan 7 werkdagen voor begin van de huurperiode wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.

8.9.3. In geval van annulering tussen 7 en 3 werkdagen voor begin van de huurperiode wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.

8.9.4. In geval van annulering korter dan 3 werkdagen voor begin van de huurperiode is geen restitutie mogelijk.

 

9. OVERMACHT

9.1. In geval van overmacht heeft Mattijsen het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel doe overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij daarbij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

9.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Mattijsen kan worden verlangd.

In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, molest, werkstaking, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor Mattijsen haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

9.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Mattijsen gemaakt kosten.

9.4. Mattijsen is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

10 REKLAMES

10.1. Reclames dienen binnen acht (8) dagen na (af)levering van de goederen aan Mattijsen kenbaar gemaakt worden.

10.2. Indien de reclame door Mattijsen gegrond wordt bevonden, dan zal Mattijsen, binnen een naar algemeen maatschappelijke opvattingen redelijke termijn laten, de goederen kosteloos herstellen c.q. vervangingen.

10.3. Reclames over facturen dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

10.4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de goederen, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

10.5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting jegens Mattijsen.

 

11. GARANTIE

11.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verstrekt Mattijsen garantie voor zover een expliciete garantietermijn op de ondertekende opdracht/factuur staat vermeld.

11.2. Ten aanzien van goederen welke niet door- of vanwege ons zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de fabrikant c.q. leverancier.

11.3. Alle garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht danwel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

11.4. (Volledige) garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

11.5. Op gerepareerde goederen wordt uitsluitend garantie verstrekt op de vervangen onderdelen.

11.6. Het vervangen van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

11.7. Onder systeemgarantie wordt verstaan het correct functioneren van een systeem samengesteld uit losse onderdelen en door Mattijsen geïnstalleerd en opgeleverd. Systeemgarantie is alleen van toepassing indien dit in de getekende opdracht staat vermeld. Systeemgarantie vervalt indien het systeem of onderdelen van het systeem niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht danwel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

 

12. REPARATIES

12.1. Voor zover in de volgende leden van dit artikel anders is bepaald, geschieden reparaties uitsluitend met inachtneming van deze voorwaarden.

12.2. Wanneer onze serviceverplichtingen het nodigt maakt dat het te repareren goed naar onze serviceafdeling wordt verzonden, vindt het verzenden en terugsturen plaats voor rekening en risico van de wederpartij.

12.3. Wij zijn gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.

 

13. ONDERHOUD

13.1. Het onderhoud van de geleverde goederen geschiedt door onze onderhoudsdienst en is, behouden garantiewerkzaamheden, voor rekening van de wederpartij. Dit voor zover tussen partijen niet anders schriftelijk is overeengekomen.

13.2. Mattijsen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, gemaakt door een onderhoudsdienst welke met onze uitdrukkelijke toestemming is ingeschakeld

 

14. AUTEURSRECHTEN en OVERIGE BEPALINGEN

14.1. Op alle overeenkomsten strekkende tot het vervaardigen en/of monteren van een geluidopname dient de wederpartij volledig gerechtigd te zijn ten aanzien van alle rechthebbenden om de opname te doen maken en daarvan verder het beoogde gebruik te maken.

14.2. De wederpartij vrijwaart ons in beginsel tegen alle aanspraken van derden ter zake van het maken van opnamen en het daarop volgende gebruik daarvan.

14.3. Het auteursrecht van de door ons ontworpen afbeeldingen, tekeningen, fotografische opnamen, handleidingen, systemen, samenstellingen, offertes, bedieningsvoorschriften en verstrekte specificaties e.d. blijft bij ons berusten, ook wanneer de wederpartij er een opdracht op heeft geplaatst.

14.4. Voor elke in strijd met dit artikel verrichtte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,—., onverminderd het recht van Mattijsen aanspraak te maken op volledige schade vergoeding.

 

15. BETALING

15.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling uitsluitend voorafgaand aan aflevering c.q. levering te geschieden. Indien geen contante betaling plaatsvindt, dan dient betaling netto te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, middels storting of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

15.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van voldoening van de eventueel door Mattijsen gemaakte invorderingskosten en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

15.3. In gevallen dat de wederpartij:

a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c) enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot een wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Mattijsen door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden, het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van de kosten, schaden en interest.

15.4. Het is wederpartij niet toegestaan enige tegenvordering met enig factuurbedrag te verrekenen.

15.5. De eigendom van de geleverde zaak c.q. zaken blijft bij Mattijsen tot het moment dat de gehele aankoopsom van de geleverde zaak c.q. zaken is voldaan.

 

16. RENTE EN KOSTEN

16.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1 1/4 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

16.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,—

 

17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

18. GESCHILLEN

18.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, tenzij wij als eiseres kiezen voor de wederpartij als gedaagde in aanmerking komende buitenlandse rechter.

 

19. WIJIZIGINGEN OF AANVULLINGEN OP DEZE VOORWAARDEN

19.1. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

19.2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

 

Duivendrecht, de dato 30 juni 2010

R. Mattijsen (Alg. Directeur)