Verhuurvoorwaarden

Samenvatting Verhuurvoorwaarden: (De kleine lettertjes)

  • Bij afhalen dient de huurder of zijn/haar gemachtigde een geldige legitimatie te overleggen. Onder een geldige legitimatie wordt verstaan een geldig paspoort, rijbewijs of een Identiteitskaart
  • Daarnaast en bovendien dient de huurder een recent bank/giro afschrift te overleggen waarin zijn/haar huidige woonadres staat vermeld.
  • Bij het afhalen van de apparatuur dient het volledige huurbedrag inclusief 5% verzekering en 19% BTW te worden voldaan. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en 5% verzekering.
  • Bij het afhalen dient een borg te worden gestort in de vorm van een contanten of een Mastercard/AMEX Creditcard (waarvan een slip wordt gemaakt). Bij een huurbedrag tot Euro 15,- is de borg Euro 150,-. Bij een huurbedrag boven de Euro 15,- is een borg vereist van Euro 450,-. De borg kan worden aangewend voor het nimmer afkoopbare eigen risico van Euro 500,- Bij eventuele kwijtschelding van de borgverplichting door AEM blijft het eigen risico van Euro 500,- te allen tijde onverminderd van kracht.
  • Schade en/of vermissing van de door Audio Electronics Mattijsen verhuurde goederen komt, behoudens dekking door onze assuradeur, geheel voor rekening van de huurder. Diefstal uit auto's is uitdrukkelijk nimmer gedekt.
  • Annuleringskosten: Bij annulering binnen 48 voorafgaand aan de afgesproken afhaaldatum, behoud de verhuurder zich het recht voor 25% van het bruto huurbedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 24 uur is dit 50% van het brutobedrag. Bij het onaangekondigd niet afhalen van gereserveerde materialen is dit 75% van het bruto huurbedrag.
  • Tenzij anders is overeengekomen behoudt Audio Electronics Mattijsen het recht, bij het niet nakomen van een van bovenstaande voorwaarden de verhuuropdracht te annuleren.
  • Op alle leveringen en werkzaamheden zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 135.645 en via de link ALV bovenaan deze pagina direct in te zien.

 

 

Samenvatting Apparatuurverzekering T049800713.

Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van schade worden de polis, bijbehorende clausules en polisvoorwaarden te allen tijde als uitgangspunt genomen.

Verzekerd / Regio:
De verzekering verleent dekking voor schade door verlies of beschadiging van de verzekerde zaak of een deel ervan. De dekking is te allen tijde beperkt tot de BeNeLux. Daarbuiten biedt de verzekering geen dekking, en is huurder te allen tijde en zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade of verlies op basis van nieuwwaarde. Het door of namens AEM aanbieden, offreren, factureren of innen van (een bijdrage in) verzekeringspremie geeft nimmer recht op uitbreiding van het dekkingsgebied. (advies: eigen productieverzekering).

Uitgesloten, schade veroorzaakt door:
1) opzet, roekeloosheid en grove nalatigheid van verzekerde, ook zijnde de huurder; 
2) geleidelijk inwerkende weersinvloeden, niet zijnde atmosferische of klimatologische invloeden waaraan apparatuur onverwacht en kortstondig wordt blootgesteld; 
3) foutieve bewerking van verzekerde zaken, denk hierbij aan schade veroorzaakt door een handeling van een niet-professioneel gebruiker; 
4) vermissing van apparatuur die pas bij inventarisatie wordt geconstateerd; 
5) overheidsingrijpen, waaronder ook verstaand wordt verbeurdverklaring, vordering of confiscatie door een wettig ingestelde overheid; 6) molest, zijnde gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, muiterij;

Beperkt verzekerd: Diefstal, vermissing en/of zoekraken:
1) tijdens gebruik: uitsluitend gedekt indien verzekerde de nodige zorg en zorgvuldigheid betracht om diefstal, vermissing en/of zoekraken te voorkomen;
2) als apparatuur niet in gebruik is: uitsluitend gedekt indien aan het pand, de ruimte of het voertuig waarin de verzekerde zaken zich bevinden aantoonbare sporen van braak worden geconstateerd; diefstal van de verzekerde zaken als gevolg van diefstal van de gehele auto; 
3) uit een auto na feitelijke werkuren is slechts verzekerd wanneer het voertuig: zich bevindt in een deugdelijk afgesloten ruimte (aantoonbare sporen van braak); is voorzien van een in werking gestelde alarminstallatie welke tenminste voldoet aan de eisen van SCM klasse II of het equivalent daarvan voor bestel- en vrachtwagens.

Te allen tijde dient de term “goed huisvaderschap” in acht genomen te worden. Dit houdt in dat: zorgvuldig en professioneel met de apparatuur omgesprongen dient te worden; apparatuur niet onbeheerd achtergelaten mag worden; in geval van onverhoopte schade alles in het werk gesteld dient te worden om de schade te beperken.

In geval van schade dient direct, of op zo kort mogelijke termijn: 1) te allen tijde aangifte gedaan te worden bij de daartoe bevoegde instanties; 2) deze door middel van een uitgebreide toedrachtomschrijving aan AEM dan wel verzekeraar

Algemene voorwaarden:
Op al onze aanbiedingen, leveringen en werkzaamheden zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nr. 2093, en welke wij op eerste aanvraag kosteloos toesturen.